• "Đường xưa mưa đổ mịt mù

    Hàng cây lặng đứng tương tư đợi người"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Danh Ngôn

" Còn tiền còn bạc còn đệ tử

  Hết cơm hết rượu hết ông tôi "

                Nguyễn Bỉnh Khiêm