• "Đường xưa mưa đổ mịt mù

    Hàng cây lặng đứng tương tư đợi người"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Danh Ngôn

 

" There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.


Có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

                                 Mark Twain

" Great minds have purposed, others have wishes

Vĩ nhân có nguyện vọng, phàm nhân có ham muốn

                                           Anon

" Love all, trust afew, do wrong to none.

Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm tới ai hết

                                   Shakespear